Badanie ojcostwa krok po kroku

Badanie na ojcostwo składa się z kilku etapów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ułatwić Państwu całą procedurę i ograniczyć Państwa zaangażowanie do niezbędnego minimum.

 1. Złożenie zamówienia
 2. Pobranie materiału do badań i wysłanie próbek
 3. Kodowanie próbek w laboratorium Meditest
 4. Analiza laboratoryjna
 5. Analiza statystyczna i ustalenie ekspertyzy
 6. Przesłanie ekspertyzy


1. Złożenie zamówienia

W zależności od tego, kto ma być objęty badaniem (matka, dziecko i ojciec, czy tylko dziecko i ojciec itd.) należy wybrać odpowiedni test. Opisy wszystkich testów wykonywanych przez Meditest znajdują się w sekcji Cennik. Po wybraniu odpowiedniego testu należy złożyć zamówienie on-line poprzez sklep internetowy.

Zamówienie można złożyć:

 • on-line poprzez zabezpieczony formularz internetowy
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@test-na-ojcostwo.pl
 • telefonicznie pod nr 91 812 27 44 lub tel. kom. +48 602 646 912.

Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Państwa adres (a także numer skrzynki pocztowej lub poste restante) zostaną wysłane specjalistyczne zestawy do samodzielnego pobrania materiału do badań. Zestawy zostaną dostarczone do Państwa priorytetową pocztą poleconą w ciągu 2-3 dni roboczych od zgłoszenia lub na drugi dzień przesyłką kurierską (za dodatkową dopłatą).

Zestaw pobraniowy zawiera sterylne elementy niezbędne do pobrania wymazu z błony śluzowej policzka od osób badanych, materiały do zabezpieczenia i transportu DNA, instrukcję obsługi, kartę zlecenia badania w laboratorium i kopertę zwrotną.

Wraz ze złożeniem zamówienia należy dokonać wyboru formy płatności:

 • przedpłata całego kosztu testu na wskazany rachunek bankowy Meditest,
 • zamówienie całego testu za zaliczeniem pocztowym,
 • zapłata dwuetapowa (zapłata zaliczki przy odbiorze przesyłki, a następnie przelew pozostałej kwoty na wskazany rachunek bankowy Meditest),
 • zapłata całego kosztu testu na wskazany rachunek bankowy Meditest po odbiorze przesyłki (przed odesłaniem pobranego materiału do badania).


2. Pobranie materiału do badań i wysłanie próbek

Pobranie materiału do badań i wysłanie próbek Po otrzymaniu zestawu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączoną Instrukcją pobierania próbek do badań. Zastosowanie się do zaleceń podanych w instrukcji jest niezwykle ważne. Samo pobranie wymazu z błony śluzowej policzka jest bardzo proste i trwa kilka chwil. Wymazówki należy przesłać w zaadresowanej kopercie zwrotnej wraz z kartą zlecenia badania i ewentualnie kopią potwierdzenia przelewu  do laboratorium Meditest.

Jeśli niemożliwe jest pobranie wymazu z policzka przy użyciu naszego zestawu pobraniowego należy skontaktować się z naszym konsultantem. Wspólnie z Państwem ustalimy inne rozwiązanie - izolację DNA z mikrośladów biologicznych, np. ze starej szczoteczki do zębów, gumy do żucia, niedopałków papierosów itp.

Nie jest wymagane pobranie materiałów do badań w jednym czasie i miejscu. Na życzenie wysyłamy domowe zestawy pobraniowe na adresy poszczególnych osób, np. matki i ojca zamieszkałych w różnych miejscowościach. Możliwe jest także nieodpłatne pobranie wymazów do badań przez fachowy personel w laboratorium Meditest w Szczecinie lub innych, współpracujących z nami placówkach.


3. Kodowanie próbek w laboratorium Meditest

Po otrzymaniu próbek sprawdzamy przesyłkę pod kątem prawidłowości zabezpieczenia kopert z materiałem biologicznym zawierającym próbki DNA. W przypadku wszelkich uchybień, np. uszkodzeń kopert, braku niezbędnych danych identyfikacyjnych na kopertach itp., nasz pracownik natychmiast się z Państwem skontaktuje. Każdej próbce DNA nadawany jest unikalny kod identyfikacyjny, uniemożliwiający pomyłki materiałów na wszystkich etapach analizy laboratoryjnej. Wszelkie dane osobowe chronione są w zabezpieczonym systemie komputerowym odizolowanym od internetu. Nikt poza wyznaczonym personelem Meditest nie ma do nich dostępu.


4. Analiza laboratoryjna

 1. Izolacja DNA - z dostarczonych przez Państwa materiałów biologicznych izolujemy i oczyszczamy DNA do właściwych analiz molekularno-genetycznych. Izolację DNA przeprowadzamy w sterylnych warunkach z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby uniemożliwić zanieczyszczenie próbek materiałem genetycznym innego osobnika.
 2. Amplifikacja DNA - przy użyciu techniki PCR (polymerase chain reaction) amplifikujemy (powielamy) wybrane odcinki genomu ludzkiego, w których zlokalizowane są polimorficzne markery DNA stosowane w badaniach ojcostwa. Metoda PCR pozwala na powielenie wyjściowej matrycy DNA nawet do miliona razy, dzięki czemu możliwa jest analiza śladowych ilości materiału genetycznego (nawet wyizolowanego z pojedyńczej komórki). Dzięki temu że amplifikacja przebiega selektywnie, możemy bardzo precyzyjnie określić, które regiony DNA chcemy powielić. Reakcję PCR przeprowadza się w specjalnych, automatycznych urządzeniach, tzw. termocyklerach. W badaniach ojcostwa i identyfikacji osobników stosujemy tylko oryginalne zestawy odczynników firmy Applied Biosystems (AmpFlSTR Identifiler PCR Amplification Kit), pozwalające na jednoczasową amplifikację aż 16 markerów DNA zlokalizowanych na różnych chromosomach człowieka (w tym 1 marker płci). Zestaw AmpFlSTR Identifiler stosowany przez Meditest jako jeden z nielicznych w świecie posiada certyfikat do zastosowań w kryminalistyce, w tym do badań ojcostwa.

 3. Analiza genotypów badanych osóbAnaliza genotypów badanych osób - po amplifikacji 16 markerów DNA z próbek pobranych od każdej z badanych osób dokonujemy ich analizy w automatycznym analizatorze genetycznym ABI 310 firmy Applied Biosystems. Jest to niezwykle precyzyjne urządzenie laserowe pozwalające na separację poszczególnych markerów DNA w procesie zwanym elektroforezą, ich detekcję i analizę komputerową. Urządzenie jest w pełni automatyczne i pozwala na precyzyjne porównanie zapisów wariantów genotypów każdego z markerów (profilu DNA) u poszczególnych osób.


Analiza genotypów badanych osób


5. Analiza statystyczna i ustalenie ekspertyzy

Jeżeli domniemany ojciec nie posiada więcej niż 2 z 15 markerów DNA o profilu zgodnym z dzieckiem, jego faktyczne ojcostwo jest wykluczane.

Jeżeli domniemany ojciec posiada wszystkie wymagane markery genetyczne zgodne z profilem DNA dziecka, wówczas z dużym prawdopodobieństwem uważa się, że może on być biologicznym ojcem dziecka. W takiej sytuacji (potwierdzenie ojcostwa) niezwykle istotna jest właściwa analiza statystyczna, mająca na celu wykazanie, że prawdopodobieństwo napotkania innego, niespokrewnionego osobnika w danej populacji mającego identyczny profil DNA jak domniemany ojciec jest znikome. Gdyby się okazało, że wyliczone przez nas takie prawdopodobieństwo przekracza dopuszczalny próg, wówczas wartość przeprowadzonej ekspertyzy mogłaby być znacznie mniejsza i obarczona ryzykiem pomyłki, tj. uznania za biologicznego ojca przypadkowego osobnika, który ma podobny genotyp jak badane dziecko. W takich sytuacjach należałoby rozszerzyć zakres badań genetycznych o dodatkowe markery DNA.

Rutynowo w badaniach ojcostwa posługujemy się dwoma parametrami:

 • Wskaźnik ojcostwa (z ang. paternity index - PI) jest wyliczany statystycznie dla każdego markera DNA jako prawdopodobieństwo, że domniemany ojciec przekazał dziecku ten marker, podzielone przez szansę, że przypadkowy osobnik ma ten sam marker co dziecko.
 • Następnie, w celu uwiarygodnienia prawdopodobieństwa ustalenia ojcostwa, jest wyliczany łączny wskaźnik ojcostwa (z ang. combined paternity index - CPI) - poprzez pomnożenie wartości PI dla poszczególnych markerów genetycznych. Im większy wskaźnik CPI, tym większa jest pewność, że domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka. W wiarygodnych testach genetycznych wskaźnik CPI osiąga wartości powyżej 99,9%. Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii analitycznych z zastosowaniem zestawu AmpFlSTR Identifiler osiągamy w swoich testach wartości CPI powyżej 99,9995%.

Ekspertyza ojcostwa wydawana przez Meditest zawiera profile DNA w postaci zapisów numerycznych poszczególnych alleli (wariantów) 15 markerów genetycznych uzyskanych od badanych osób, wnioski (wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa) oraz wyniki analizy statystycznej.


6. Przesłanie ekspertyzy

Po sprawdzeniu prawidłowości kluczowych elementów badania i wiarygodności wyniku, pełna ekspertyza ojcostwa zostaje Państwu przekazana. Forma przekazu zależy od Państwa preferencji:

 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną
 • listem poleconym
 • osobisty odbiór wyniku w siedzibie Meditest

Nasz konsultant naukowy służy wszelką pomocą w przypadku jakichkolwiek trudności w interpretacji przekazanych rezultatów.Twój koszyk    

Produkty: 0

Wartość: 0.00 PLN