Najczęściej zadawane pytania


 • Co to jest test na ojcostwo?

  Jest to test genetyczny (DNA) wykonywany w celu ustalenia, czy mężczyzna jest biologicznym ojcem danego dziecka. Jeżeli test DNA wykazuje, że domniemany ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka, mamy do czynienia z zaprzeczeniem (wykluczeniem) ojcostwa. Jeżeli test wykazuje, że domniemany ojciec nie może być wykluczony, mówimy o ustaleniu (potwierdzeniu) ojcostwa. W takiej sytuacji wylicza się prawdopodobieństwoojcostwa. Jeżeli wynosi ono 99% lub więcej, mężczyzna określany jest biologicznym ojcem dziecka.

 • Czy testy DNA są dokładne?

  Testy genetyczne są niezwykle dokładne. W chwili obecnej nie ma precyzyjniejszej metody identyfikacji osobników i określenia kto jest faktycznym biologicznym ojcem dziecka. Tradycyjne metody, np. oparte o badania układów grupowych krwi lub porównywanie cech antropologicznych w wielu sytuacjach mogą być zawodne. Stosowane przez Meditest technologie pozwalają na wykluczenie ojcostwa z prawdopodobieństwem 100%, a na jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem większym niż 99,99% (tj. graniczącym z pewnością).

 • Jak działa test DNA?

  Meditest stosuje najnowocześniejszą i najlepiej wystandaryzowaną metodologię badań DNA, opartą na analizie 16 tzw. genetycznych markerów mikrosatelitarnych zlokalizowanych w różnych regionach ludzkich chromosomów, znanych z tego, że różnią się pomiędzy poszczególnymi osobnikami w populacji. Poprzez porównanie profilu DNA dziecka z matką i domniemanym ojcem, można precyzyjnie określić, które markery pochodzą od biologicznego ojca.


  Jeżeli domniemany ojciec nie posiada więcej niż 2 z 16 tych genetycznych markerów, jego faktyczne ojcostwo jest wykluczane.


  Jeżeli domniemany ojciec posiada wszystkie wymagane markery genetyczne, wówczas z dużym prawdopodobieństwem uważa się, że może on być biologicznym ojcem dziecka.


  Wskaźnik ojcostwa (z ang. paternity index – PI) jest wyliczany statystycznie dla każdego markera DNA jako prawdopodobieństwo, że domniemany ojciec przekazał dziecku ten marker, podzielone przez szansę, że przypadkowy osobnik ma ten sam marker co dziecko.


  Następnie, w celu uwiarygodnienia prawdopodobieństwa ustalenia ojcostwa,jest wyliczany łączny wskaźnik ojcostwa (z ang. combined paternity index – CPI) - poprzez pomnożenie wartości PI dla poszczególnych markerów genetycznych. Im większy wskaźnik CPI, tym większa jest pewność, że domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka. W wiarygodnych testach genetycznych wskaźnik CPI osiąga wartości powyżej 99,9%.

 • Czy można wykonać badanie bez udziału matki?

  Tak. Oferowane przez Meditest certyfikowane testy na ojcostwo mogą być w pełni wiarygodnie wykonane bez konieczności badania DNA matki, choć w sytuacji potwierdzenia ojcostwa statystyczna wartość tego badania może być mniejsza. W rzadkich sytuacjach z powodu tzw. mutacji DNA u dziecka lub ojca lub  tzw. mało informatywnego rozkładu markerów genetycznych u badanych osób, wynik badania może być niejednoznaczy. W takich sytuacjach może być niezbędne dodatkowe badanie matki i/lub zastosowanie rozszerzonego panelu markerów molekularnych u domniemanego ojca i dziecka.

 • Czy wszystkie osoby uczestniczące w badaniu muszą dostarczyć próbki jednocześnie?

  Nie. Możliwe jest pobranie próbek do badania od poszczególnych osób w różnym miejscu i terminie. Próbki (odpowiednio oznaczone) mogą być przesłane do laboratorium Meditest osobno.

 • Czy możliwe jest zbadanie dodatkowych osób (np. kolejnego dziecka) po wstępnym wykonaniu badania (np. u ojca i pierwszego dziecka)?

  Tak. W każdej chwili możliwe jest pobranie próbek do badania od dodatkowych osób w różnym miejscu i terminie. Profil DNA od tych dodatkowych osób jest porównywany z wcześniej uzyskanymi wynikami badań.

 • Do czego służy wymaz z policzka i na ile jego badanie jest porównywalne z badaniem ojcostwa z krwi?

  Wymaz z policzka służy do pobrania komórek z wewnętrznej powierzchni (błony śluzowej) policzka, które służą jako źródło DNA do genetycznego badania ojcostwa. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna, pozwalająca na uniknięcie pobierania krwi, możliwa do przeprowadzenia i bezpieczna nawet u noworodków. Badania wymazów z policzka dają identyczne wyniki jak badania krwi i są obecnie uznawane nawet przez sądy. Podstawową zaletą tej metody jest także możliwość samodzielnego przeprowadzenia badania, nawet w warunkach domowych, przy użyciu zestawu do samodzielnego pobrania materiału (selfDNA). Zestaw taki Meditest wysyła pocztą.

 • Czy można wykonać wymaz z policzka po spożyciu posiłku i/lub alkoholu?

  Tak. Należy jedynie dokładnie przepłukać jamę ustną. Niektóre resztki pokarmowe mogą zakłócić działanie testu.

 • Czy wiek lub przyjmowanie leków mogą wpłynąć na wynik testu?

  Nie. Nie można zmienić Twojego DNA.

 • Czy należy zachować jakąś szczególną ostrożność w trakcie pobierania wymazów z policzka?

  Tak. Stosowane przez nas techniki badania genetycznego są niezwykle czułe i wrażliwe na kontaminację (zanieczyszczenie) „obcym” DNA. Oznacza to, że w trakcie pobierania wymazów z policzka od siebie, partnera lub dziecka nie można dopuścić do zanieczyszczenia próbek komórkami (np. z naskórka palców lub śliny) innego osobnika. W tym celu należy ściśle przestrzegać instrukcji dołączonej do zestawu self DNA. W szczególności w trakcie wykonywania wymazów należy założyć rękawiczki latexowe, nie dotykać gąbki wymazówki i oznaczonego kółkiem pola na bibule do ekstrakcji DNA. W przypadku podejrzenia kontaminacji przez DNA innego osobnika należy powtórzyć badanie przy pomocy innego zestawu Self DNA.

 • Czy próbki do badań genetycznych mogą być pobrane od osób niedawno zmarłych?

  Tak, niektóre rodzaje próbek mogą być użyte w takich sytuacjach (np. ze szczoteczki do zębów, itp.) – należy się skontaktować z laboratorium Meditest, w celu uzyskania bliższych informacji. Jeżeli zmarł domniemany ojciec i nie ma dostępu do materiału biologicznego, z którego można wyizolować DNA, możliwe jest badanie ojcostwa przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca.

 • Czy wyniki uzyskane z domowego testu na ojcostwo mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym?

  Nie. Tylko badania zlecone nam przez sądy mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich stron postępowania w laboratorium Meditest i protokołowana procedura pobrania próbek do analizy genetycznej.

 • W jakim wieku można przeprowadzić test u mojego dziecka?

  Nie ma żadnej dolnej granicy wieku dla wykonania testu u dziecka stosując wymaz z policzka przy użyciu zestawu selfDNA. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne, i może być przeprowadzone tuż po urodzeniu dziecka. W określonych sytuacjach, testy można wykonać prenatalnie przy okazji diagnostyki określonych schorzeń płodu (np. przy podejrzeniu wady genetycznej) z wykorzystaniem amniopunkcji. Badanie to jest jednak inwazyjne, obarczone ryzykiem poronienia i może być przeprowadzone tylko ze wskazań lekarskich.

 • Mam brata, którego podejrzewam, że może być biologicznym ojcem mojego dziecka. Czy fakt ten może mieć znaczenie dla wyników testu przeprowadzonego u mnie i dziecka?

  Tak, w pewnych sytuacjach. Potwierdzenie ojcostwa w teście DNA opiera się na analizie statystycznej rozkładu markerów genetycznych. Dla dwóch niespokrewnionych domniemanych ojców jest ona niezwykle pewna (przy badaniu odpowiedniej liczby markerów). Dla osobników blisko spokrewnionych (np. brat, ojciec, wujek), którzy z natury mają wiele wspólnych markerów DNA (dziedziczonych od wspólnych przodków), wartość takiej analizy znacznie spada. Choć to rzadka sytuacja, to może się zdarzyć, że Pan przypadkowo, nie będąc faktycznym ojcem, ma te same markery co dziecko i tym samym jest uznawany za biologicznego ojca, choć jest nim brat. W tych przypadkach należy powiadomić laboratorium Meditest o prawdopodobieństwie, że Pana bliski krewny może być potencjalnym ojcem biologicznym i w miarę możliwości także jego objąć badaniem.

  Natomiast nie jest możliwe rozróżnienie, które z bliźniąt jednojajowych jest biologicznym ojcem dziecka (bliźnięta jednojajowe mają identyczne kopie materiału genetycznego). Jeśli jest Pan bliźniakiem jednojajowym, to należy o tym fakcie poinformować Meditest.

  Jeżeli zachodzi wykluczenie ojcostwa, to powyższe rozważania nie mają znaczenia, a wynik jest pewny w 100%.

 • Jak długo trwa wykonanie testu na ojcostwo?

  Typowo do 5-7 dni roboczych od chwili otrzymania  próbek od wszystkich stron badania i potwierdzenia zapłaty. Za dodatkową dopłatą możliwe jest wykonanie badania ekspresowego w ciągu 3 dni roboczych. Czas analizy może ulec wydłużeniu w przypadku słabej jakości nadesłanych próbek biologicznych, badnia mikrośladów lub konieczności dodatkowej weryfikacji wyników.


Twój koszyk    

Produkty: 0

Wartość: 0.00 PLN