Ojcostwo w świetle prawa

Ojcostwo w świetle prawaPolskie prawo pozwala na ustalanie ojcostwa w formie orzeczenia sądowego. Możliwość tę reguluje ustawa "Kodeks rodzinny i opiekuńczy". Artykuł 72 tej ustawy stwierdza: "Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalanie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu". Istnieją dwie nieco odmienne sytuacje prawne:

- W przypadku dzieci urodzonych w związku małżeńskim ustalenie ojcostwa następuje na zasadzie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki. Artykuł 62 ustawy stwierdza: "Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki". Małżonkom przysługuje prawo do zaprzeczenia pochodzenia dziecka w okresie pierwszych sześciu miesięcy po jego urodzeniu. W tym celu wymagane jest: "wykazanie niepodobieństwa, aby mąż matki dziecka mógł być ojcem tegoż dziecka".

- W sytuacji dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim ustalenie ojcostwa może nastąpić albo w wyniku uznania - wówczas wskazany przez matkę mężczyzna dobrowolnie uznaje dziecko nadając mu swoje nazwisko, albo w wyniku orzeczenia sądowego.

Prawo do składania wniosku o ustalenie ojcostwa przysługuje matce, samemu dziecku (jeżeli jest pełnoletnie) oraz prokuratorowi. Zgodnie z artykułem 85 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego "domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzysetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka". Powództwo o ustalenie ojcostwa jest wytaczane domniemanemu ojcu (jednemu mężczyźnie w jednym procesie sądowym) w dowolnym okresie po urodzeniu dziecka. Matka dziecka przedstawia wszelkie fakty, które uprawdopodobniają ojcostwo wskazanego przez nią mężczyzny. Pozwany mężczyzna, jeśli nie uznaje powództwa za wiarygodne, ma obowiązek udowodnić, że niepodobieństwem jest, aby mógł być ojcem tego dziecka.

Ekspertyza genetyczna oparta o analizę pewnych tzw. markerów DNA jest obecnie jednym z podstawowych dowodów w procesach o ustalanie ojcostwa. Mimo iż badanie genetyczne w świetle prawa stanowi tzw. dowód pomocniczy, to jednak z uwagi na obiektywizm i naukową pewność wnioskowania stanowi podstawę wyroków wydawanych obecnie przez sądy. *


Użyteczne informacje dotyczące problemów zaprzeczenie lub ustalenia ojcostwa znajdziecie Państwo na stronach www.e-prawnik.pl

Kliknij łącze, aby przejść do sekcji Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawierający szczegółowe zapisy dotyczące ojcostwa i obowiązku alimentacyjnego.


Twój koszyk    

Produkty: 0

Wartość: 0.00 PLN